Prihláška za člena

ŠPORT KLUB MORAVA, I. Bukovčana 13, 84108 Bratislava

IČO : 36 068 870 , DIČ : 2021573136

Jednotlivec :

Meno :.................................................................
Priezvisko :.................... Titul :............................
Dátum narodenia (dd.mm.rrrr) :..........................
Číslo OP : / Rodné číslo ak < 15 rokov/..............
Adresa :..............................................................
Telefón :........................Mobil :...........................
Email :................................................................

Organizácia :

Názov :...............................................................
IČO :...................................................................
Adresa :..............................................................
Telefón :.....................................Fax :.................
Email :.................................................................

Prihlasujem sa za riadneho člena Šport Klubu Morava.
Prehlasujem, že pristupujem k stanovám Šport Klubu Morava, s ktorých obsahom som riadne oboznámený/á/ a týmto sa zaväzujem stanovy dodržiavať ako riadny člen/ka/. Zároveň sa zaväzujem uhradiť ročný členský príspevok vo výške 10,- Euro jednotlivci, 66,- Euro organizácie na účet Šport Klubu Morava (č.ú. 4080 006 709/3100). Pri platbe prevodom je potrebné uviesť v kolónke „Doplňujúce údaje“ meno jednotlivca, alebo názov organizácie. Ak má člen/ka/ menej ako 18 rokov je potrebný aj podpis zákonného zástupcu.
Dátum :......................Podpis :..................................

Stiahnuť prihlášku vo worde (36KB)